6974921326 3ο χλμ Αγιάς - Λάρισας, Λάρισα info@thelmafresh.gr
hero image
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Thelma FRESH - Παραγωγή & Εμπορία Ροδιού

Η  Πολιτική Δεοντολογικών Εμπορικών Πρακτικών που ακολουθεί η THELMA FRESH S.M.P.C είναι σύμφωνη με τους στόχους της: 
(α) για τη πλήρη συμμόρφωση προς την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, 
(β) για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της 
(γ) για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Δεοντολογικών Εμπορικών Πρακτικών σύμφωνα με το πρότυπο Sedex (Smeta) και 
(δ)  για την διαρκή βελτίωση των επιδόσεων των Δεοντολογικών Εμπορικών Πρακτικών στην καθημερινή λειτουργίας της. 

Στην προσπάθειά της να επιτύχει στόχους που έχει θέσει, η επιχείρηση αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν:

    • Τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που η εταιρεία έχει ενυπογράφως αποδεχτεί, οι οποίες σχετίζονται με τις δεοντολογικές της πλευρές.
    • Την οικονομική επένδυση, με τρόπο βιώσιμο, στις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές, με σκοπό την εξασφάλιση του υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και τη μείωση στο ελάχιστο της παραγωγής αποβλήτων και εκπομπής ρύπων.
    • Την προώθηση κουλτούρας ακεραιότητας και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται άνετα να εγείρουν ζητήματα και ανησυχίες χωρίς το φόβο αντιμέτρων. 
    • Την ανταπόκριση στις ηθικές ανησυχίες των εργαζομένων έγκαιρα και με επαγγελματικό τρόπο. 
    • Την μη απασχόληση ατόμων κάτω των 18 ετών, εγκύων γυναικών σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ή ατόμων με προβλήματα υγείας.
    • Την οικοδόμηση μιας κουλτούρας ακεραιότητας μέσω των αποφάσεών της περί προσλήψεων και προαγωγών με βασικό μέλημα τον ηθικό χαρακτήρα και συμπεριφορά των εργαζομένων. 
    • Την ανακύκλωση διαθέτοντας προς ανακύκλωση τα ανακυκλώσιμα υποπροϊόντα, υπολείμματα και κατάλοιπα των δραστηριοτήτων της.
    • Την άμεση εξέταση κάθε μη συμμόρφωσης, ατυχήματος και παραπόνου που αφορά το εργασιακό περιβάλλον με σκοπό να διαπιστώσει τα αίτιά του και να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για την αποφυγή επανάληψης.
    • Τη κατάρτιση σχεδίων δράσης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ατυχημάτων.
    • Τη κατάρτιση/εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Δεοντολογικών Εμπορικών Πρακτικών δίνοντας κίνητρα στα στελέχη της να υλοποιούν τα καθήκοντά τους με υπευθυνότητα.
    • Την ενθάρρυνση όλων των συνεργατών της ως προς τη προστασία του περιβάλλοντος.

 

‘‘Διαλογή, Συσκευασία & Πώληση Ροδιού’’

Η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της THELMA FRESH S.M.P.C., είναι σύμφωνη με τους στόχους της: (α) για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, (β) για την ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, (γ) για την πλήρη συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και (δ) για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΠΑΤ). Στην προσπάθειά της να επιτύχει στόχους που έχει θέσει, η επιχείρηση αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν:

    • Την συνειδητή εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων ως προς την επεξεργασία, τη συσκευασία και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.

    • Την επίτευξη των απαιτούμενων προδιαγραφών, είτε αυτές είναι απόρροια νομοθετικών απαιτήσεων και απαιτήσεων πελατών, είτε είναι προδιαγραφές οι οποίες καλύπτουν τα παραπάνω και τίθενται από τον Εκπρόσωπο Διοίκησης της επιχείρησης.

    • Την ικανοποίηση των πελατών μέσω της πρόληψης σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της και της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζεται, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων.

    • Την ανασκόπηση και αναθεώρηση των αντικειμενικών στόχων Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων.

    • Την τήρηση του συνόλου των κανόνων ορθής υγιεινής και βιομηχανικής πρακτικής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

    • Τον σαφή καθορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου και τη συνεχή αξιολόγηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου για την ανίχνευση νέων κινδύνων που πιθανόν να προκύψουν.

    • Τις προληπτικές ενέργειες και τους ελέγχους που αποτρέπουν την ύπαρξη μη ασφαλών προϊόντων και μη συμμορφώσεων.

    • Τον συνεχή έλεγχο της εφαρμογής του συνόλου των απαιτήσεων ασφάλειας και νομιμότητας που σχετίζονται με την παραγωγή προϊόντων, καθώς και την αξιολόγηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

    • Την προτροπή των πελατών, προμηθευτών και υπεργολάβων στην εφαρμογή συστημάτων ποιότητας.

    • Την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού και τη συνεχή εκπαίδευσή και ενημέρωση του ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε θέματα προσωπικής υγιεινής, υγιεινής του χώρου εργασίας και ασφάλειας των τροφίμων.

 

Αγαπητοί συνεργάτες,
Το ταχύτατα μεταβαλλόμενο εμπορικό περιβάλλον που λειτουργούμε επιτάσσει την έγκαιρη ανταπόκρισή μας στη διαφύλαξη μιας εταιρικής κουλτούρας που βασίζεται σε δυνατές και σταθερές αξίες και μας οδηγεί στην άμεση υιοθέτηση αλλαγών και καινοτόμων ιδεών.
Λειτουργούμε με υπευθυνότητα, διαφάνεια, αξιοκρατία, σε ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης, με ενδεδειγμένα πρότυπα συμπεριφοράς και συνεργασίας.

Ο ΣΚΟΠΟΣ
Η αποστολή μας η είναι πώληση ροδιών υψηλής ποιότητας παρέχοντας ένα φιλικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ 
Φροντίζουμε οι αξίες μας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

ΠΕΛΑΤΕΣ 
Προσεγγίζουμε τους πελάτες μας με υπευθυνότητα, νοιαζόμαστε για τις ανάγκες τους και υιοθετούμε τεχνολογικές λύσεις για τη βέλτιστη πελατειακή εμπειρία.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
Οι άνθρωποί μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, απολαμβάνουν ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον.
Ενθαρρύνουμε την ανοιχτή επικοινωνία και την έκφραση διαφορετικών απόψεων. 

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ…
Ενημερώνουμε τα αρμόδια όργανα για οποιαδήποτε αμέλεια ή/και παράνομη, ανέντιμη πράξη ή/και παρατυπία που υποπέσει στην αντίληψή μας, ακόμα και αν αυτή αφορά διαδικασίες και στοιχεία.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ…
Συμμετέχουμε σε υποθέσεις και ενέργειες που μπορεί να σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία
ή διαφθορά. 

ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ 

Ακολουθούμε τον Κώδικα και τις Πολιτικές μας, και έχουμε την υποχρέωση να αναφέρουμε οποιαδήποτε παρατυπία εντοπίσουμε.
Βασική και απαράβατη αρχή είναι η προστασία της ανωνυμίας και της αρχής της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των ατόμων που υποβάλλουν τέτοιες αναφορές.
Η Thelma Fresh αντιτίθεται στην επιβολή αντιποίνων κατά οποιουδήποτε εργαζόμενου που αναφέρει ή συμμετέχει στη διερεύνηση κάθε παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής.
Θυμόμαστε ότι κάθε βάσιμη καταγγελία που υποβάλλεται εγκαίρως προστατεύει τόσο την εταιρία όσο και όλους εμάς. 
Τηρούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας & Ηθικής προκειμένου οι συμπεριφορές να διέπονται από ακεραιότητα και εμπιστοσύνη.
 

πολιτικη ¨μη αντιποινων¨

Η πολιτική της εταιρείας "Μη αντίποινων" περιγράφει τις διατάξεις μας έναντι των υπαλλήλων που υποβάλλουν αναφορές για βλαβερές, διακριτικές ή ανήθικες συμπεριφορές. Είτε οι κατηγορίες είναι αληθείς είτε ψευδείς, η εταιρεία μας θέλει να αποτρέψει τη θυματοποίηση ή/και άλλων αντίποινων απέναντι στον κάθε εργαζόμενο. Αποτελεί αρχή μας, οι εργαζόμενοι της εταιρίας μας να μην φοβούνται να μιλήσουν για τυχόν ζητήματα. 

Ακολουθούμε όλες τις νόμιμες απαγορεύσεις για αντίποινα και έχουμε παραχωρήσει στους υπαλλήλους το δικαίωμα να μιλούν για οποιαδήποτε παράβαση. Σε κάθε περίπτωση, θα κάνουμε μια προσπάθεια να διατηρήσουμε τη νομιμότητα και την επιχειρηματική ηθική.

Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να κοινοποιούν προβλήματα, προτάσεις ή ζητήματα. Όλα τα παράπονα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και η έρευνα θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερο ενοχλητική.
Σε περιπτώσεις αγωγών ή καταγγελιών που υποβάλλονται σε αρχή ή νομικό πρόσωπο, οι εργαζόμενοι δεν θα είναι θύματα αντιποίνων.
Εάν ένας υπάλληλος υποβάλλει καταγγελία στην εταιρεία μας για έναν άλλο υπάλληλο, θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη και θα το διερευνήσουμε διεξοδικά. Εάν πρέπει να ενεργήσουμε αμέσως κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας (όπως σε περιπτώσεις παρενόχλησης), θα διασφαλίσουμε ότι ο υπάλληλος που υπέβαλε την καταγγελία δεν θα επηρεαστεί με κανέναν τρόπο. 

 

κοινωνικη ευθυνη της εταιριας

Η κοινωνική ευθύνη της Thelma Fresh (ΕΚΕ) αναφέρεται στην ευθύνη μας απέναντι στο περιβάλλον. Η ύπαρξη της εταιρείας μας δεν είναι μόνη. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος ανθρώπων, αξιών, άλλων οργανισμών και φύσης. 
Θέλουμε να είμαστε μια υπεύθυνη επιχείρηση που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και επαγγελματισμού.
Η κοινωνική ευθύνη της εταιρείας μας εμπίπτει σε δύο κατηγορίες: α) συμμόρφωση και β) προληπτικότητα. Η συμμόρφωση αναφέρεται στη δέσμευση της εταιρείας μας για νομιμότητα και προθυμία τήρησης των κοινοτικών αξιών. Η προορατικότητα είναι κάθε πρωτοβουλία για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βοήθεια των κοινοτήτων και την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος. 
Α) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Επιχειρηματική ηθική
Θα διεξάγουμε πάντα διαδικασίες με ακεραιότητα και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Θα προωθήσουμε:
Σεβασμό προς τον καταναλωτή
Πρακτικές κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς
Προστατεύοντας το περιβάλλον
Η εταιρεία μας αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το να διατηρούμε το περιβάλλον μας καθαρό και αμόλυντο είναι ένα όφελος για όλους. Θα ακολουθούμε πάντα τις βέλτιστες πρακτικές κατά την απόρριψη απορριμμάτων και τη χρήση χημικών ουσιών. 
Προστασία των ανθρώπων
Θα διασφαλίσουμε ότι:
Δεν διακινδυνεύεται η υγεία και η ασφάλεια των υπαλλήλων μας.
Ανθρώπινα δικαιώματα
Η εταιρεία μας είναι αφοσιωμένη στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε αφοσιωμένοι εργοδότες ίσων ευκαιριών και θα τηρούμε όλες τις δίκαιες εργασιακές πρακτικές. Θα διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητές μας δεν παραβιάζουν άμεσα ή έμμεσα τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Β) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διατήρηση του περιβάλλοντος
Εκτός από τις νομικές υποχρεώσεις, η εταιρεία μας θα προστατεύει προληπτικά το περιβάλλον. Παραδείγματα σχετικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν:
Ανακύκλωση
Εξοικονόμηση ενέργειας
Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ανεξαρτήτως προσωπικών χαρακτηριστικών ή κατάστασης, η  Thelma Fresh δεν ανέχεται την ασεβή ή ανάρμοστη συμπεριφορά, την άδικη μεταχείριση ή τα αντίποινα οποιασδήποτε μορφής στον χώρο εργασίας και σε οποιαδήποτε περίπτωση σχετίζεται με την εργασία, αλλά συμβαίνει εκτός του χώρου εργασίας. 

Εκτιμούμε τη διαφορετικότητα
Η  Thelma Fresh εκτιμά τη διαφορετικότητα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε και τη συνεισφορά τους. Έχουμε δεσμευτεί εδώ και πολλά χρόνια ως προς τις ίσες ευκαιρίες και δεν ανεχόμαστε κανενός είδους διάκριση ή παρενόχληση. Είμαστε αφοσιωμένοι στο να διατηρούμε χώρους εργασίας που δεν παρουσιάζουν καμία μορφή διάκρισης ή παρενόχλησης βάσει φυλής, φύλου, χρώματος, υπηκοότητας ή εθνικής καταγωγής, τάξης, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, πολιτικών πεποιθήσεων ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε χώρο και κουλτούρα, η  Thelma Fresh στοχεύει να είναι εργοδότης επιλογής. Αναζητούμε, προσλαμβάνουμε, τοποθετούμε, εκπαιδεύουμε, αμείβουμε και προάγουμε τα καλύτερα στελέχη για την εκάστοτε εργασία με βάση την αξία και τις ικανότητές τους σε σχέση με την εργασία – χωρίς διακρίσεις. 

Ασφαλής και υγιής χώρος εργασίας
Η  Thelma Fresh καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει σε όλους τους εργαζομένους της έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας και συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ασφάλειας και υγείας, τους κανονισμούς και τις εσωτερικές απαιτήσεις. 
Επιπλέον, η  Thelma Fresh δεσμεύεται ως προς τη διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς βία, εκφοβισμό και άλλες μη ασφαλείς ή ενοχλητικές συνθήκες λόγω εσωτερικών ή εξωτερικών απειλών. Μέτρα ασφαλείας για τους εργαζομένους παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες και θα διατηρούνται με σεβασμό για το ιδιωτικό απόρρητο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

Παιδική εργασία
Η  Thelma Fresh δεν θα ανεχτεί την παιδική εργασία τόσο στις δραστηριότητές της όσο και στις δραστηριότητες των προμηθευτών της. Πιστεύουμε ότι κάθε είδους εργασία είναι επιβλαβής, καταχρηστική ή καταστρεπτική εάν ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία. Ως εκ τούτου, δεν απασχολούμε παιδιά –και δεν συνεργαζόμαστε με προμηθευτές ή άλλους τρίτους που απασχολούν παιδιά– κάτω των 15 ετών, κάτω από την ηλικία που ορίζεται για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή κάτω από το ελάχιστο όριο ηλικίας που ισχύει στη χώρα για την απασχόληση, όποια ηλικία είναι η μεγαλύτερη. Επιπλέον, δεν θα απασχολούμε κανένα άτομο κάτω των 18 ετών εάν ενδέχεται να απασχοληθεί σε εργασία που θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί ως επικίνδυνη και δεν θα ανεχτούμε προμηθευτές ή τρίτους που το κάνουν.